Polityka prywatności

 

Główną i niezmienną zasadą, jaką kie­ru­jemy się w Poli­tyce Pry­wat­no­ści jest to, że NIGDY i POD ŻADNYM pozo­rem nie sprze­da­jemy i w żaden inny spo­sób nie udo­stęp­niamy oso­bom i for­mom trze­cim jakich­kol­wiek danych per­so­nal­nych i adre­so­wych klien­tów naszego serwisu.

W przy­padku gdy nie zga­dzasz się naszą poli­tyką pry­wat­no­ści – do czego masz pełne prawo – po pro­stu nie korzy­staj z systemu rezerwacji miejsc na szkoleniu.

Dane oso­bowe

W trak­cie wypeł­nie­nia for­mu­la­rzy poda­jesz pełne dane adre­sowe. Jest to nie­zbędne, aby­śmy mogli przy­jąć zamó­wie­nie. Wszyst­kie dane adre­sowe prze­cho­wy­wane są w spo­sób gwa­ran­tu­jący mak­sy­malne bezpieczeństwo.

Dane oso­bowe poda­wane w trak­cie zaku­pów za pośred­nic­twem kart płatniczych

W przy­padku płat­no­ści za pomocą karty kre­dy­to­wej obsługę klienta przej­muje firma auto­ry­zu­jąca karty. Dane o kar­cie płat­ni­czej bez­po­śred­nio prze­ka­zy­wane są do firmy auto­ry­zu­ją­cej karty, z pomi­nię­ciem Leon Gray Sp. z o.o. Tego typu roz­wią­za­nie daje posia­da­czowi karty pew­ność, iż numer jego karty jest chro­niony w spo­sób szcze­gólny i wia­domy jest jedy­nie fir­mie bankowej, która spe­cja­li­zuje się w roz­li­cza­niu trans­ak­cji dokonywanych z uży­ciem pla­sti­ko­wego pie­nią­dza. W tym przy­padku tylko sys­tem firmy auto­ry­zu­ją­cej zna i jest odpo­wie­dzialny za dane podane w jego for­mu­la­rzach. For­mu­la­rze firmy auto­ry­zu­ją­cej karty znaj­dują się na jego ser­we­rze i są szy­fro­wane odpo­wied­nimi technologiami.

Wyłą­cze­nie odpowiedzialności

Wszyst­kie infor­ma­cje zamiesz­czane na stro­nach ser­wisu oraz prze­sy­łane e-mailem są przez nas zamiesz­czane z pozy­tyw­nymi inten­cjami i w jak naj­le­piej poję­tym interesie odbior­ców. Jed­nakże każ­do­ra­zowo to do odbiorcy należy decy­zja, czy i w jakim stop­niu wyko­rzy­sta  otrzy­my­wane od nas informacje.
Zdobądź certyfikat !!